SBOSBO
Speedbird OnlineSpeedbird Online


SJO LGW
San Jose, Costa Rica London, United Kingdom
Distance Time CO2
8,728 km     5,423 miles 11:21 1,439kg (Y)     4,259kg (J)
Rotations During The Last 12 Months
SJO → LGW LGW → SJO
BA223667
223767
Operated By
B772 (77S) 123 G-YMMC (32), G-YMMD (23), G-YMMF (20), G-YMME (18), G-YMMA (16), G-YMMB (14)
B772 (77L) 11 G-YMMP (6), G-YMMI (2), G-YMMT (3)Support Speedbird Online

© 2017-2023 Speedbird Online